+48 693 159 563

  Wspólnoty mieszkaniowe


  Wspólnoty mieszkaniowe

  Ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia nową jednostkę organizacyjną, a mianowicie Wspólnotę Mieszkaniową.

  Zgodnie z tą ustawą zarząd lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

  Działania w danym roku opierają się na podstawie uchwalonego na zebraniu członków Wspólnoty Mieszkaniowej rocznego planu gospodarczego.

  Plan ten w szczególności obejmuje: wysokość nakładów finansowych jakie należy przeznaczyć na sprawne funkcjonowanie budynku, plan wymaganych remontów, napraw i inwestycji wpływających na poprawienie stanu technicznego nieruchomości. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy, tym samym na zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej spoczywa obowiązek dokonania rozliczenia poniesionych kosztów oraz osiągniętych przychodów, co w potocznym języku księgowych jest utożsamiane ze sprawozdawczością finansową. Sprawozdanie finansowe jest rozliczeniem z realizacji planu gospodarczego, jaki uchwalono na zebraniu rok wcześniej i pobranych przez ten rok zaliczek.

  W ramach współpracy oferujemy:

  • Prowadzenie księgowości w oparciu o wymogi ustawy o rachunkowości i ustawy o własności lokali,
  • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS osób zatrudnionych przez Wspólnotę,
  • Bieżące informowanie o sytuacji finansowej Wspólnoty,
  • Naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
  • Przygotowywanie rozliczeń okresowych zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali,
  • Informowanie właścicieli lokali o stanie ich rozrachunków,
  • Udostępnienie indywidualnych stanów rozrachunków poszczególnych lokali poprzez dedykowany portal internetowy,
  • Sporządzanie kartotek lokali,
  • Sporządzanie raportów finansowych dla Zarządu Wspólnoty,
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w urzędach,
  • Współpraca przy przeprowadzanych audytach, kontrolach z urzędów.